ขั้นตอนการขอรับ ขอต่อใบอนุญาต นายหน้า

มาแล้ว!! ขั้นตอนการขอรับ ขอต่อใบอนุญาต เหมาะสำหรับพี่ๆที่กำลังเริ่มต้นการเป็นนายหน้า หรือคนที่กำลังจะต่อบัตร ดูแปปเดียว จำขึ้นใจ รู้สึกตัวอีกทีก็มีบัตรนายหน้าแล้ว เชื่อสิ

สมัครสอบบัตรนายหน้า ที่เว็บไซต์ สำนักงาน คปภ. เปิดรับสมัครเวลา 06.00 น. ทุกวันที่ 1, 11 และ 21 ของเดือน สมัครแต่เช้าด่วน และควรกรอกข้อมูลการสมัครไว้ก่อนวันสมัครจริง สำนักงาน คปภ.

4 ขั้นตอน การขอรับ ขอต่อใบอนุญาต

สำนักงาน คปภ.ได้ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาต โดยได้นำแบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ ขึ้นเว็บไซด์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th โดยดาวโหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่ "ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย" คลิ๊กเลือก "แบบฟอร์มคำขอ"

 • Step 1 สอบความรู้และอบรม เพื่อขอรับใบอนุญาต
  - แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  - เตรียมหลักฐานการเข้าห้องสอบ (บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งหน่วยงานรัฐออกให้)
  - ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่ คปภ. กำหนด
 • Step 2 รับบัตรคิวและยื่นเอกสารหลักฐาน
  - แบบคำร้องขอรับ/ขอต่อ
  - เอกสาร : ปัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, รูปถ่าย 1 นิ้ว
  - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีดำเนินการแทน)
 • Step 3 ชำระค่าธรรมเนียม
  -ขอรับ/ขาดต่อ ขอรับใหม่ 300 บาท
  - ต่ออายุ 1 ปี 200 บาท
  - ต่ออายุ 5 ปี 800 บาท
  - ใบแทน 200 บาท
 • Step 4 รับใบอนุญาต
  - ผู้ขอรับฯ ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต และลงลายมือชื่อรับใบอนุญาต
  - นำบัตรนายหน้า ทำเรื่องปรับระดับสมาชิกศรีกรุง